Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemeen

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 • ‘We’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid StudentenBureau B.V., handelend onder de naam Generation IT, gevestigd en kantoorhoudende te (5211 AL) ’s-Hertogenbosch aan de Lekkerbeetjesstraat 8.
 • ‘Je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’: degene die aan ons de opdracht verstrekt, namens de rechtspersoon of het lichaam waarmee wij de Overeenkomst sluiten. Hiermee wordt aldus ook de contractspartij van ons bedoeld. Ook kan hieronder worden verstaan een aan deze rechtspersoon of dit lichaam verbonden onderneming of organisatie, of een Eindopdrachtgever voor zover de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden naar hun aard van toepassing zijn op een Eindopdrachtgever.
 • Eindopdrachtgever: de opdrachtgever waar een IT-professional daadwerkelijk werkzaamheden verricht.
 • Partijen: jij en wij gezamenlijk.
 • (Opdracht)Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW, in welke vorm dan ook tussen Partijen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door ons.
 • Opdrachtbevestiging: de bevestiging van iedere afzonderlijke Opdracht, met daarin neergelegd de toepasselijke specifieke voorwaarden.
 • Diensten: de door ons in het kader van de Overeenkomst te leveren of geleverde diensten of geleverde additionele diensten.
 • Opdrachtgeversbeloning: de bij jou of in voorkomend geval de Eindopdrachtgever geldende beloning voor werknemers in dienst van jou of in voorkomend geval de Eindopdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een IT-professional, bestaande uit de navolgende loonelementen:

o het geldende periodeloon in de schaal;
o de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
o toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag)en ploegentoeslag;
o initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij jou bepaald;
o kostenvergoedingen (voor zover wij deze vrij van loonheffing en premies kunnen uitbetalen:reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
o periodieken, hoogte en tijdstip als bij jou bepaald; o overige vergoedingen.

 • Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod dat wij aan jou doen.
 • Opdrachtgeverstarief: Het door de jou aan ons verschuldigde tarief, exclusief toeslagen,kostenvergoedingen en btw. Het Opdrachtgeverstarief wordt per uur gerekend, tenzij anders overeengekomen.
 • Transfervergoeding: het bedrag berekend op basis van het aantal vooraf overeengekomen aantal uren minimale Terbeschikkingstelling minus het daadwerkelijk aantal door ons gefactureerde en door jou betaalde aantal uren van vermenigvuldigt met het geldende Opdrachtgeverstarief en vermenigvuldigt met 25%. Bij gebreke van een aantal vooraf overeengekomen minimale aantal uren van Terbeschikkingstelling, wordt uitgegaan van 1.800 uren.
 • Kandidaat: de op basis van de door jou verstrekte Opdracht door ons geïntroduceerde kandidaten.
 • Introductie: het onderhoud tussen jou en een Kandidaat in persoon of digitaal of per telefoon en/of het overleggen van een curriculum vitae of overige informatie aan jou over de Kandidaat.
 • Arbeidsverhouding: een arbeidsovereenkomst, wat het Nederlands Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat en/of een overeenkomst van opdracht en/of aanneming van werk tussen jou en de Kandidaat of IT-professional dan wel een ambtelijke aanstelling van de Kandidaat of IT-professional bij jou dan wel de inhuur van de Kandidaat of IT-professional door jou via een derde partij anders dan via ons voor het verrichten van werkzaamheden op enigerlei wijze ten behoeve van jou of een aan jou gelieerde onderneming.
 • Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een IT-professional door ons in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van jou of in voorkomend geval de Eindopdrachtgever arbeid te verrichten.
 • IT-professional: iedere natuurlijke persoon die op basis van een Detacheringsovereenkomst werkzaamheden verricht ten behoeve van jou en in voorkomend geval de Eindopdrachtgever.
 • Detacheringsovereenkomst: de uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst als bedoeld in artikel 7:692 BW.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die betrekking heeft op ons, waaronder valt te verstaan informatie die betrekking heeft op de identiteit van ons bedrijf en de aangelegenheden onze dienstverlening betreffende, die onder jouw aandacht wordt gebracht of in jouw bezit komt, en die door alle Partijen beschouwd wordt, of redelijkerwijze beschouwd zou kunnen worden, als vertrouwelijk dan wel als een persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ongeacht of die tastbare informatie nu wel of niet als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: omvatten maar worden niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken, merkrechten, dienstmerken, ontwerprechten (zowel geregistreerd als ongeregistreerd), databankrechten en auteursrechtelijk beschermde informatie in alle materialen, ontwerpen, programma’s, rapporten, handleidingen, visuele hulpmiddelen en enig ander materiaal opgemaakt krachtens de Overeenkomst.
 • Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van ons, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van de Diensten niet meer mogelijk is, waaronder in elk geval wordt verstaan werkstakingen, pandemieën, oorlog, oproer, molest, epidemieën, pandemieën, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat wij door onze eigen leveranciers – om welke reden ook – niet tot levering in staat wordt gesteld.
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving.
 • BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
 • Cao: de cao die van toepassing is op de Detacheringsovereenkomst met de IT-professional.
 • Waadi: de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 • Wav: de Wet arbeid vreemdelingen.

ARTIKEL 2. WERKINGSSFEER

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst aangegaan tussen Partijen voor zover door Partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. Ook op eventuele Diensten verleend door ons, niet op grond of buiten het kader van de Overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij anders door ons is aangegeven.

2.2  Eventuele door jou of derden gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend ten aanzien van onze Diensten.

2.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met ons dan wel Diensten die door ons aan jou worden geleverd. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg Overeenkomsten tussen Partijen. Je wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.4  Jij bent verplicht de verplichtingen die voor jou voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden alsook de daaronder gesloten Overeenkomsten, door te leggen aan de Eindopdrachtgever, indien van toepassing. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een kettingbeding. Ingeval jij deze verplichting niet naleeft, ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle eventuele schade die hieruit voor ons voortvloeit.

2.5  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.

2.6  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

2.7  Indien wij niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8  Indien wij bij één of meerdere Overeenkomsten met jou afwijken van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Partijen.

2.9  Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. We zullen bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden je hiervan op de hoogte stellen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1  Alle Offertes van ons zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door ons worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2  Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3  Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer je de Offerte van ons schriftelijk aanvaardt dan wel wanneer wij een Opdrachtbevestiging aan jou verstrekken. Indien je mondeling dan wel schriftelijk een opdracht/order plaatst bij ons zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht/order door ons schriftelijk is bevestigd of wanneer wij op verzoek van jou van start gaat met de uitvoering van de opdracht/order.

Hoofdstuk 2: Interim detachering

ARTIKEL 4. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN DE TERBESCHIKKINGSTELLING

4.1  Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan: óf voor een vaste periode; óf voor een bepaalbare periode; óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

4.2  Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Tenzij wij een andere termijn met jou overeenkomen, ben jij gehouden om uiterlijk drie maanden voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, ons schriftelijk mede te delen of jij een nieuwe Overeenkomst met ons wenst aan te gaan.

4.3  Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk (dat wil zeggen per brief of per e-mailbericht) te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij wij schriftelijk een andere termijn met jou zijn overeengekomen.

4.4  Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden indien jij aan alle verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging(en) en/of de Algemene Voorwaarden hebt voldaan.

4.5  Elke Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk worden ontbonden door ieder der Partijen, op het moment dat: de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst(en) tussen Partijen; de andere Partij dan wel de Eindopdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of; de andere Partij dan wel de Eindopdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;

4.6  Indien wij wegens één van deze gronden de Overeenkomst(en) beëindigen, ligt in jouw gedraging, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van jou besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van ons voor de schade die jij dientengevolge lijdt/lijden. Ten gevolge van ontbinding zullen al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.7  Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door jou houdt in het verzoek van jou aan ons om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.

4.8  Indien wij de Detacheringsovereenkomst met de IT-professional wensen te beëindigen door ontbinding door de kantonrechter dan wel door middel van het verkrijgen van toestemming om de Detacheringsovereenkomst op te zeggen, als gevolg van het beëindigen van de Terbeschikkingstelling, ben jij gehouden om ons ten aanzien daarvan haar volledige medewerking te verlenen. Die medewerking bestaat onder meer – maar is niet beperkt tot – het overleggen van (verslagen van) functioneringsgesprekken, ter onderbouwing van de beëindiging noodzakelijke financiële gegevens en inzicht in jouw personeelsbestand. Je bent tevens gehouden om het Opdrachtgeverstarief te voldoen tot de datum dat de Detacheringsovereenkomst tussen ons en de IT-professional rechtsgeldig is geëindigd dan wel is ontbonden.

4.9  De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra wij de IT-professional niet meer ter beschikking kunnen stellen, doordat de Detacheringsovereenkomst van de IT-professional is geëindigd en deze overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van jou (dezelfde opdrachtgever). Wij schieten in dit geval niet jegens jou tekort en zijn evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor lijdt.

4.10  Beëindiging van een afzonderlijke Opdracht heeft geen gevolgen voor eventuele andere Opdrachten tussen Partijen.

4.11  Terbeschikkingstellingen blijven in beginsel voortduren totdat de Detacheringsovereenkomsten rechtsgeldig kunnen worden beëindigd. Je bent bij een tussentijdse beëindiging in elk geval gehouden om het Opdrachtgeverstarief, zoals neergelegd in de Opdrachtbevestiging, te blijven voldoen tot het moment dat de Detacheringsovereenkomst tussen ons en de IT-professional rechtsgeldig door ons kan worden beëindigd. Daarbij wordt aangesloten bij de overeengekomen, gebruikelijke dan wel gemiddelde arbeidsomvang van de IT-professional. Indien sprake is van een IT-professional met een Detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd (Fase C), ben je gehouden om het Opdrachtgeverstarief aan ons te betalen totdat de IT-professional aan een van onze andere opdrachtgevers ter beschikking kan worden gesteld dan wel jij de Overeenkomst opzegt met inachtneming van de opzegtermijn als opgenomen in artikel 4.4, gedurende de opzegtermijn ben je het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

4.12  Wij kunnen ten behoeve van de door ons aan jou te verlenen Diensten gebruik maken van de diensten van derden. Je stemt bij voorbaat ermee in dat wij derden inhuren voor het verlenen van Diensten.

ARTIKEL 5. INFORMATIEVERPLICHTING OPDRACHTGEVER

5.1  Je erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door ons in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van jou, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Opdrachtgeversbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, dien je daarom tijdig alle benodigdheden aan ons te verstrekken en dien je tijdig alle handelingen te verrichten die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.

5.2  Voor de vaststelling van Opdrachtgeversbeloning ten aanzien van IT-professionals, hanteren wij een procedure. Je bent gehouden tot volledige medewerking ten aanzien van de gehanteerde procedure.

5.3  Ingeval er geen gelijke of gelijkwaardige functies zijn bij jou dan wordt de Opdrachtgeversbeloning gebaseerd op de fictieve situatie dat de desbetreffende IT-professional in loondienst zou treden bij de jou, dan wel wordt aansluiting gezocht bij de geldende arbeidsvoorwaarden in de beroeps- of bedrijfstak (zorgsector) van jou dan wel de Eindopdrachtgever.

5.4  Je dient ons bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat wij deze omstandigheid indien mogelijk, deel kunnen laten uitmaken van de Detacheringsovereenkomst met de IT-professional. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient je ons onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien je nalaat om ons tijdig te informeren, ben je gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan ons het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

5.5  Je staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens jou aan ons verrichtte handelingen en verstrekte gegevens / informatie. Je staat er tevens voor in dat je alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst hebt verstrekt respectievelijk hebt verricht. Ingeval je niet, niet tijdig, onvolledige of onjuiste gegevens/informatie aan ons verschaft, als in dit artikel bedoeld, ben je volledig aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit voor jou en voor derden, en vrijwaar je ons hiervoor volledig.

5.6  Je stelt ons tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Opdrachtgeversbeloning.

5.7  De uitvoering van de Overeenkomst vangt – zonder onze toestemming – niet eerder aan dan nadat jij aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting hebt voldaan, zoals hiervoor vermeld. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door jou zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel hebben wij het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat wij over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door ons te maken kosten voor jouw rekening en risico komen.

5.8  Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan jouw zijde. De door ons gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van ons die is of zou ontstaan doordat jij niet hebt voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor jouw rekening.

ARTIKEL 6. FUNCTIE EN BELONING

6.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrek jij de omschrijving van de door de IT-professional uit te oefenen functie alsmede alle informatie over alle elementen van de Opdrachtgeversbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan ons, voor zover dat niet reeds door jou was verstrekt op grond van de voorgaande artikelen.

ARTIKEL 7. OPDRACHTGEVERSTARIEF

7.1  De door de Opdrachtgever aan ons verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de IT-professional gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop wij op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak hebben. Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen waarop IT-professional aanspraak kan maken.

7.2  De noodzakelijk te maken opleidings-/scholingskosten die wij moeten maken voor de IT-professional in het kader van de Terbeschikkingstelling aan jou, zullen eveneens worden verdisconteerd in het geldende Opdrachtgeverstarief.

7.3  Over de totale door jou aan ons te betalen Opdrachtgeverstarief wordt btw in rekening gebracht.

7.4  De door jou aan ons te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan IT-professional verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover IT-professional hier aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 BW. Deze vergoedingen zullen door ons één op één inclusief werkgeverslasten aan jou worden doorberekend. Dit tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen.

7.5  De gewerkte uren van de IT-professional dienen te worden geaccordeerd via ons portaal.

7.6  Wij zijn in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de IT-professional stijgen:

• als gevolg van wijziging van de bij jou geldende (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden; als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift; als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij jou geldende (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden.

7.7  Indien je niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van jou om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de Detacheringsovereenkomst van de IT-professional rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de Detacheringsovereenkomst ben je het Opdrachtgeverstarief verschuldigd. Dit met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

7.8  Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door ons zo spoedig mogelijk aan jou bekend gemaakt en schriftelijk aan jou bevestigd.

7.9  Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS), gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle bestedingen.

7.10  Indien door enige oorzaak die aan jou is toe te rekenen de Opdrachtgeversbeloning te laag of onjuist is vastgesteld, zijn wij gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht dit te corrigeren en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Wij kunnen tevens hetgeen jij daardoor te weinig hebt betaald en kosten die als gevolg hiervan door ons zijn gemaakt, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, aan jou in rekening brengen.

7.11  Voor onze geleverde Diensten, anders dan de Terbeschikkingstelling van IT-professionals, zal een separaat Opdrachtgeverstarief worden overeengekomen. De Diensten die wij aan jou leveren zullen worden bevestigd in de Opdrachtbevestiging, waarin tevens het Opdrachtgeverstarief wordt bevestigd.

 ARTIKEL 8. FACTURATIE EN TIJDVERANTWOORDING

8.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording elektronisch via de door jou door middel van voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren of urendeclaraties die door jou worden verstrekt.

8.2  Jij draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en bent gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de IT-professional correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de IT-professional, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten

8.3  Indien jij de tijdverantwoording aanlevert zorg je ervoor dat wij uiterlijk op de dinsdag aansluitend aan de door de IT-professional gewerkte week over de tijdverantwoording beschikken (en de urendeclaratie door jou zijn ondertekend). Jij bent verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan ons wordt verstrekt.

8.4  Alvorens jij de tijdverantwoording aanlevert stel je de IT-professional in de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de IT-professional de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, zijn wij gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de IT-professional, tenzij jij kan aantonen dat de door jou vermelde gegevens correct zijn.

8.5  Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de IT-professional aan te leveren declaratieformulieren, behoud je een kopie van het declaratieformulier.

8.6  Bij verschil tussen het door de IT-professional bij ons ingeleverde declaratieformulier en het door jou behouden afschrift, dan wel na niet-nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen van jou, geldt het door de IT-professional bij ons ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door jou.

ARTIKEL 9. BETALING

9.1  Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al wat jij aan ons verschuldigd bent, binnen de overeengekomen betaaltermijn op een door ons aan te geven wijze door jou te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

9.2  Uitsluitend betaling aan ons of aan een door ons uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door jou aan IT-professionals – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan IT-professionals zijn onverbindend tegenover ons en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.

9.3  Indien je bezwaren hebt tegen de ontvangen factuur, dan dien je deze bezwaren binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ons kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

9.4  Je bent nimmer gerechtigd jouw verplichtingen jegens ons op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op ons. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven jou aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

9.5  Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, ben je van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. Je bent over wat je alsdan verschuldigd bent vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.6  Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor jouw rekening. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij wij aantoonbaar meer kosten hebben gemaakt – met een minimum van € 500,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds,zodra jij in verzuim bent, door jou zijn verschuldigd en kunnen zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.

9.7  Tenzij door ons anders aangegeven, strekken jouw betalingen, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of jij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.8  Indien het ons wenselijk voorkomt en in ieder geval als jij in gebreke bent met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, zijn wij gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor jouw betalingsverplichtingen. Je dient op eerste verzoek van ons daaraan gehoor te geven.

9.9  Indien je artikel 9.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van ons als bedoeld in artikel 9.8, dan zijn wij gemachtigd:

om de Overeenkomst met jou geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval ben jij, wanneer wij hiertoe kosten maken of op enigerlei wijze schade lijden als gevolg van jouw niet-betaling, aansprakelijk voor de schade en kosten en dien jij deze te vergoeden; of onze verplichtingen jegens jou uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.10  In geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst zijn wij nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan jou, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan ons toe te rekenen zijn.

9.11  Op eerste verzoek van ons zal jij een schriftelijke machtiging verstrekken aan ons om de bedragen van de facturen door middel van een automatische incasso binnen de overeengekomen termijn af te schrijven van jouw IBAN. Hiervoor zal een SEPA-machtigingsformulier worden ondertekend.

9.12  Wij nemen geen ondernemingsrisico van jou over. Dat wil zeggen dat het debiteuren- /ondernemingsrisico wat bestaat boven het door de kredietverzekering afgegeven limiet voor rekening en risico van jou is en blijft. Je bent derhalve volledig aansprakelijk voor alle schade die wij lijden en jij vrijwaart ons volledig voor alle schade die ontstaat, als gevolg van het feit dat jij jouw verplichtingen niet naleeft. Deze aansprakelijkheid c.q. vrijwaring is aldus beperkt tot het bedrag wat onze kredietverzekering daadwerkelijk aan ons uitkeert. Het voorgaande is alleen niet van toepassing indien dit tussen Partijen expliciet schriftelijk is overeengekomen.

9.13  Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een Overeenkomst niet te sluiten dan wel te beëindigen ingeval van niet-kredietwaardigheid, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

9.14  Wij staan ervoor in dat de door ons verschuldigde loonbelastingen en sociale premies correct en tijdig worden voldaan. Om de kwaliteit te waarborgen beschikken wij over een NEN 4400-1 certificering en zijn verklaringen betalingsgedrag voor jou te raadplegen. Wij beschikken voorts over een G-rekening. Je bent gerechtigd om 30% van onze factuur (inclusief btw) te storten op deze G-rekening, teneinde jezelf te kwijten van fiscale ketenaansprakelijkheid. Dit is alleen toegestaan per factuur en nimmer met terugwerkende kracht ten aanzien van reeds door jou aan ons betaalde facturen.

ARTIKEL 10. BIJZONDERE MINIMALE BETALINGSVERPLICHTINGEN

10.1 Je bent – onverminderd jouw overige verplichtingen jegens ons – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan ons te voldoen indien:

 • de IT-professional zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door jou niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of: jij de IT-professional korter dan drie uur in staat stelt de arbeid te verrichten.

10.2 Indien de IT-professional werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst, dien je de IT- professional tijdig op te roepen voor het verrichten van werkzaamheden. Dit is in beginsel tenminste 4 dagen voorafgaande aan de start van de werkzaamheden. Indien je niet tijdig oproept, kan de IT- professional weigeren de werkzaamheden te verrichten. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Indien je binnen de termijn van 4 dagen de oproep intrekt of wijzigt, ben je toch gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de uren conform de oorspronkelijke oproep.

ARTIKEL 11. VREES NIET NAKOMING

11.1  Indien na het sluiten van de Overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van jou aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van jou is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van jou is of wordt gelegd, ofwel jij enige betalingsverplichting jegens ons niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van jou jegens ons uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Wij zijn gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

11.2  Wij zijn in dat geval bevoegd de nakoming van onze verplichtingen jegens jou op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien wij daartoe overgaan, zijn wij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan jouw zijde.

11.3  Jij bent aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan onze zijde.

ARTIKEL 12. WERVING EN SELECTIE / ALLOCATIE, INDEPLAATSSTELLING IT-PROFESSIONAL

12.1  De IT-professional wordt door ons geworven en geselecteerd enerzijds aan de hand van zijn of haar hoedanigheden en kundigheden en anderzijds aan de hand van de door jou aangedragen functievereisten. Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door jou worden gesteld. In ieder geval zullen deze eisen niet door ons worden gehonoreerd, tenzij ze worden gesteld in het kader van een doelgroepenbeleid dat wettelijk is toegestaan om arbeidsparticipatie te bevorderen.

12.2  Jij hebt het recht om, als een IT-professional niet voldoet aan de gestelde functievereisten, dit binnen de 4 uur na aanvang van de eerste dag van de werkzaamheden aan ons kenbaar te maken. In dat geval ben jij gehouden ons minimaal het aan de IT-professional verschuldigde loon, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de sociale lasten en premieheffing en eventueel uit de Cao voortvloeiende of overige verplichtingen te betalen.

12.3  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zijn wij gerechtigd om een voorstel te doen tot vervanging van de IT-professional, bijvoorbeeld indien de IT-professional niet langer in staat is de arbeid te verrichten, dan wel in verband met een door te voeren reorganisatie of herplaatsingsverplichting. Het Opdrachtgeverstarief zal dan opnieuw worden vastgesteld. Jij bent je ervan bewust dat de IT-professional niet exclusief aan de jou ter beschikking wordt gesteld.

12.4  Wij schieten niet toerekenbaar tekort jegens jou en zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan jou, indien wij om welke reden dan ook een (vervangende) IT-professional niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen aan jou ter beschikking kunnen stellen.

12.5  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, indien de IT-professional niet aan de verwachtingen voldoet of voor de wijze waarop de IT-professional zijn werkzaamheden ten behoeve van jou uitvoert.

12.6  IT-professionals worden door ons geschoold / opgeleid althans hiertoe in staat gesteld. De inhoud van de vorm van de opleiding / scholing wordt door ons in overleg met jou bepaald. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft deze opleiding en scholingsactiviteiten.

12.7  Wij behouden ons het recht voor om de werkzaamheden van IT-professionals te beschrijven in het kader van subsidies en voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (‘WBSO’) en bij geschiktheid over te gaan tot het meenemen van de beschreven projecten in een aanvraag. Je zal in het geval van een controle door de subsidie uitkerende instantie volledige medewerking verlenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inzage in de projectadministratie over het betreffende project.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

13.1  Je bent slechts gerechtigd de tewerkstelling van de IT-professional tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval van Overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, onder gehoudenheid om het Opdrachtgeverstarief te blijven voldoen gedurende deze opschorting.

13.2  Indien wij door Overmacht tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, zijn wij bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst / Terbeschikkingstelling voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens jou gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

13.3  Indien wij door Overmacht blijvend verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

ARTIKEL 14. ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN

14.1  De arbeidsomvang en de werktijden van de IT-professional die bij jou gelden, worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de IT- professional zijn gelijk aan de bij jou of de Eindopdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. Jij staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de IT-professional voldoen aan de wettelijke vereisten. Je ziet er op toe dat de IT-professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor overtredingen van de wet- en regelgeving op dit gebied. Jij vrijwaart hiervoor ons volledig.

14.2  Van overwerk is sprake, indien door de IT-professional werkzaamheden worden verricht boven de overeengekomen arbeidsduur en/of -tijd per dag. Alle kosten voor ons die verband houden met overwerk door de IT-professional, komen voor jouw rekening.

14.3  Vakantie en verlof van de IT-professional worden geregeld conform de wet en, indien van toepassing, de Cao.

ARTIKEL 15. GOEDE UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT

15.1  Jij dient je ten aanzien van de IT-professional bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe je ten opzichte van jouw eigen medewerkers gehouden bent.

15.2  Het is jou niet toegestaan de IT-professional aan een derde door te lenen, zonder het verkrijgen van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder doorlening wordt mede verstaan het door jou ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee jij in een groep (concern) bent verbonden. Tevens is het jou verboden om de IT-professional tewerk te stellen buiten het Nederlandse grondgebied of in afwijking van de Overeenkomst, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15.3  Jij zal aan de IT-professional de schade vergoeden die hij/zij lijdt doordat een aan hem/haar toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

15.4  Jij zal je, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ons verstrek jij een bewijs van verzekering aan ons.

ARTIKEL 16. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

16.1 Jij verklaart je bekend met het feit dat je in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

16.2 Je bent jegens ons en de IT-professional verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Indien de aard van de arbeid en/of de omstandigheden waaronder deze wordt verricht zulks vereisen, verstrekt of vergoedt jij de persoonlijke beschermingsmiddelen aan de IT-professional. Eventuele kosten voor medische keuringen komen voor jouw rekening.

16.3  Jij bent gehouden om aan de IT-professional en aan ons tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Je geeft de IT- professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen jouw onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

16.4  Indien de IT-professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal je, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Je informeert ons zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

16.5  Jij dient aan de IT-professional te vergoeden – en ons vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de IT-professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover jij en/of wij daarvoor aansprakelijk zijn op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het BW.

16.6  Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de IT-professional leidt, ben je alsdan gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen en ons te vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor wij aansprakelijk worden gehouden.

ARTIKEL 17. VERIFICATIE- EN BEWAARPLICHT OPDRACHTGEVER

17.1  Jij stelt bij aanvang van de Terbeschikkingstelling van een IT-professional diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument. Wij identificeren de IT-professional eveneens en bewaren een kopie ID-bewijs in onze (loon)administratie.

17.2  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van jou als gevolg van een nalatigheid van jou om de IT- professional te identificeren. Jij vrijwaart ons volledig voor alle schade die voortvloeit uit een onjuiste identificatie, tenzij deze schade is te wijten aan een opzettelijk of bewust roekeloos handelen van ons.

17.3  Partijen behandelen alle persoonsgegevens van IT-professionals die hen in het kader van de Terbeschikkingstelling zijn verstrekt vertrouwelijk en verwerken deze in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

17.4  Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en werkwijze maken Partijen afspraken conform de AVG inzake onder ander datalekken, rechten van betrokkenen en bewaartermijnen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid maken Partijen nadere afspraken over onder andere de uitoefening van de rechten van betrokkenen en de informatieplicht. Deze afspraken worden vastgelegd in een onderlinge regeling.

17.5  Jij bent ervoor verantwoordelijk dat jij alleen persoonsgegevens aan ons verstrekt of bij ons opvraagt, indien en voor zover jij op grond van de AVG gerechtigd bent deze te verstrekken of op te vragen.

17.6  Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van kandidaten, IT-professionals of overige derden jegens ons in verband met een overtreding door jou van de AVG en vergoedt de daarmee samenhangende kosten die door ons zijn gemaakt.

17.7  In zoverre de IT-professional een tewerkstellingvergunningsplichtige vreemdeling is, zullen wij voor zover wettelijk mogelijk uiteraard, toezien op dan wel zorg dragen voor legale tewerkstelling. Daarbij baseren wij ons op de informatie die jij verstrekt.

17.8  Jij dient je strikt binnen de beperkingen van de vergunning te houden (werkgever, plaats van tewerkstelling, geldigheidsduur, functie).

17.9  Op de dag dat de vergunning expireert en er (nog) geen nieuwe vergunning beschikbaar is, eindigt van rechtswege de Overeenkomst en schieten wij niet toerekenbaar tekort jegens jou

17.10 Je bent bewust van het bepaalde in artikel 15 Wav. Jij bent verplicht om de identiteit van de IT-professional vast te stellen en de voornoemde documenten ten minste gedurende vijf jaren in jouw administratie te bewaren.

17.11 Je bent ermee bekend dat je werkgever bent in de zin van de Wav en derhalve bij constatering van overtredingen van bepalingen van de Wav beboet zal worden op grond van de Wav. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde zal jij alle aan ons opgelegde boetes en eventuele overige schade die wij lijden vergoeden (met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand) en zal jij, ons in een voorkomend geval volledig vrijwaren.

17.12 Jij zal ons te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens ons wegens niet-nakoming aan jouw zijde van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

ARTIKEL 18. VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE WAADI

18.1 Jij verklaart je uitdrukkelijk bekend met artikel 8b en 12a van Waadi. In dat kader zorg jij ervoor dat: de IT-professionals gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in jouw onderneming, vooral kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de IT-professionals, die in dienst van jouw onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 19. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

19.1  Indien jij de verplichtingen die voor jou voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, ben je gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade die wij lijden.

19.2  Gedurende de looptijd van de Overeenkomst ben jij aansprakelijk voor de schade die wij, de IT- professional en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de IT-professional. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen van jou als gevolg van het handelen en/of nalaten van de IT-professional.

19.3  Jij bent gehouden om je afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.

19.4  Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat wij jegens jou aansprakelijk mochten zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld:

 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de door jou geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

onze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, is tegenover jou te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van ons in voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.

19.5 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons en/of van IT- professionals.

19.6 Een aansprakelijkheidsvordering jegens ons vervalt binnen 12 maanden nadat jij bekend bent geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

20.1  Wij zullen de IT-professional op jouw verzoek, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op de resultaten van de werkzaamheden van de IT-professional toekomen, respectievelijk aan jou (zullen) worden overgedragen. Indien wij in verband hiermee een vergoeding verschuldigd zijn aan de IT-professional of anderszins kosten dienen te maken, ben jij een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten aan ons verschuldigd.

20.2  Het staat jou vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de IT-professional aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde Intellectuele Eigendomsrechten. Jij informeert ons alsdan over jouw voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan ons.

20.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor een boete of dwangsom, die de IT-professional verbeurt of eventuele schade van jou als gevolg van het feit dat de IT-professional zich beroept op enige Intellectuele Eigendomsrechten.

ARTIKEL 21. OVERNAME IT-PROFESSIONALS

21.1 Je bent uitsluitend gerechtigd een Arbeidsverhouding aan te gaan met een IT-professional indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.

21.2  Het is jou toegestaan met de IT-professional rechtstreeks een Arbeidsverhouding aan te gaan, na verloop van het vooraf overeengekomen aantal door ons gefactureerde en door jou betaalde uren, zonder betaling van een Transfervergoeding. Dit aantal uren wordt bepaald in de Opdrachtbevestiging.

21.3  Je zal geen Arbeidsverhouding met de IT-professional aangaan indien en voor zover de Detacheringsovereenkomst van de IT-professional niet rechtsgeldig is geëindigd. Ingeval na verloop van het overeengekomen aantal uren dat de IT-professional aan jou ter beschikking is gesteld je rechtstreeks met de IT-professional een Arbeidsverhouding aangaat, welke wordt geaccepteerd door de IT-professional, dan wordt geacht de Detacheringsovereenkomst op verzoek van de IT-professional te zijn beëindigd. Wij zijn alsdan geen transitievergoeding of andere schadevergoeding aan de IT- professional verschuldigd. Mocht de IT-professional desondanks een vordering instellen jegens ons, dan vrijwaar je ons daarvoor. Na het einde van Detacheringsovereenkomst zijn wij niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de IT-consultant.

21.4  Je brengt ons schriftelijk op de hoogte van jouw voornemen om met de IT-professional een Arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

21.5  Indien je (vroegtijdig) de IT-professional wenst over te nemen, ben je gehouden ons de Transfervergoeding te betalen.

21.6  Indien jij een Arbeidsverhouding aangaat met de IT-professional binnen 12 maanden na beëindiging van de Terbeschikkingstelling of de Overeenkomst, dien jij ons hierover te informeren en dien je ons de Transfervergoeding te betalen ongeacht de geplande duur van de Arbeidsverhouding. De Transfervergoeding hoeft niet te worden betaald indien de Arbeidsverhouding onmiddellijk weer wordt beëindigd.

21.7  Indien wij een IT-professional voor jou hebben geworven en geselecteerd doch er geen Terbeschikkingstelling plaatsvindt ofwel de IT-professional is vervangen en er op enig moment binnen 12 maanden na Introductie van de IT-professional alsnog een Arbeidsverhouding ontstaat tussen jou en deze IT-professional, dien jij ons te informeren over het aangaan van de Arbeidsverhouding en ben je de Transfervergoeding verschuldigd. De Transfervergoeding wordt niet betaald indien de Arbeidsverhouding onmiddellijk weer wordt beëindigd. De Introductie van de IT-professional is vertrouwelijk en derhalve geldt het bepaalde in dit artikel even zeer indien een derde een Arbeidsverhouding met de IT-professional aangaat nadat jij gegevens omtrent de IT-professional hebt doorgegeven aan deze derde. Alsdan ben jij eveneens de Transfervergoeding verschuldigd.

21.8  Ingeval je tekortschiet in de nakoming van jouw verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden behouden wij de bevoegdheid om te vereisen dat jij de Detacheringsovereenkomst met onmiddellijke ingang overneemt c.q. voortzet.

ARTIKEL 22. GEHEIMHOUDING

22.1  Partijen respecteren en verplichten zich over en weer strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van activiteiten die door beide Partijen worden ondernomen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder eveneens wordt begrepen elke verstrekte opdracht en zullen ook de Overeenkomst geheim houden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

22.2  Alle Vertrouwelijke Informatie die Partijen verkrijgen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geheim gehouden en niet kenbaar gemaakt aan derden.

22.3  Partijen komen overeen dat:

 • tenzij rechtens toegestaan, geen Vertrouwelijke Informatie betreffende een der Partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en), klanten, relaties en/of opdrachtgevers zal worden geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partijen; zij elkaar onmiddellijk op de hoogte zullen stellen indien bekend wordt dat een niet-bevoegde persoon enige Vertrouwelijke Informatie bezit, gebruikt of er kennis van heeft, al dan niet tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst, en Partijen zullen medewerking verlenen die redelijk wordt geacht bij de aanpak van een dergelijke situatie; tijdens de duur van de Overeenkomst en na beëindiging van de Overeenkomst aan derden geen mededelingen zullen worden gedaan over de bedrijfsuitoefening in de ruimste zin van het woord een der Partijen en/of aan hen gelieerde onderneming(en) en opdrachtgever(s) van een der Partijen dan wel aangaande de tussen Partijen overeengekomen afspraken in het kader van de Overeenkomst.

22.4  Wij zullen op verzoek van jou de IT-professional verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de IT- professional een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

22.5  Het staat de jou vrij om de IT-professional rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Alsdan dien je ons te informeren over dit voornemen en dien je een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan ons te verstrekken.

22.6  Wij zijn niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van jou als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de IT-professional.

Hoofdstuk 3: Overige bepalingen

ARTIKEL 30. OVERIGE BEPALINGEN

23.1  Alle (Opdracht)Overeenkomsten en Opdrachtbevestigingen van ons worden ter digitale ondertekening aan jou aangeboden. Digitale ondertekeningen zijn rechtsgeldig.

23.2  Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen Partijen gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden en de tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij statutair gevestigd zijn, tenzij wij er de voorkeur aangeven ons te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van jou of tot een andere bevoegde rechter.